Cleave

Susisiekite su specialistais

Cleave

Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, rugių, avižų, sėklinių varpinių žolių pasėliuose, kultūrinėse pievose ir ganyklose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: florasulamas, 2,5 g/l (0,25 %), + fluroksipiras, 100 g/l (10,07 %).

Cheminė klasė: priridino karboksirūgščių, sintetinių auksinų.

Preparato forma: suspoemulsija. 

Cleave

Veikimo būdas

Veiklioji medžiaga fluroksipiras yra sintetinis hormoninio tipo herbicidas, priklausantis priridino karboksirūgščių cheminei klasei. Jis veikia kaip augimo hormonas auksinas, sutrikdydamas ląstelių vystymąsi naujai besiformuojančiuose piktžolių ūgliuose bei lapuose ir sukelia šiai herbicidų grupei būdingus požymius. Poveikis jautrioms piktžolėms pastebimas, praėjus 1-2 dienoms po purškimo, - jos nustoja augusios, išsikraipo, deformuojasi bei sunyksta per 3-4 savaites. Fluroksipiras į piktžoles patenka per lapus, dirvinio poveikio neturi.

Veiklioji medžiaga florasulamas stabdo piktžolių amino rūgščių sintezę, iš pradžių sulėtindamas augimą ir palaipsniui sunaikindamas augalą.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Cleave panaudojimo geriausias rezultatas pasiekiamas, kai piktžolės aktyviai auga. Produkto efektyvumą dar labiau sustiprina didesnė drėgmė ir aukštesnė oro temperatūra. Kuo didesnės piktžolės, tuo labiau atsparios herbicidui. Kai augimo sąlygos yra nepalankios dėl sausros, šalto oro, užmirkusio dirvožemio, produkto efektyvumas bus lėtesnis. Produktas efektyvus esant žemai oro temperatūrai (nuo +5 °С).

Cleave į piktžoles patenka per lapus ir lietus, praėjus 1 valandai po purškimo, preparato efektyvumui įtakos neturi. Venkite purškiamo tirpalo patekimo ant greta augančių augalų.

Labai jautrios ir jautrios piktžolės (efektyvumas >85 %): vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), kibusis lipikas (Galium aparine), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), ramunės (Matricaria sp.), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), dirvinis raguolis (Consolida regalis), rugiagėlė (Cyanus segetum), dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia), daržinė žliūgė (Stellaria media), daržinė čiužutė (Thlaspi arvense), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinalis).

Vidutiniškai jautrios piktžolės (efektyvumas 70–85 %): baltoji balanda (Chenopodium album),  dirvinė našlaitė (Viola arvensis).

Cleave negalima naudoti javuose su dobilų, liucernos arba kitų ankštinių žolių įsėliais. Produktu purkštų augalų negalima naudoti šiltnamiuose arba kompostui.

Normos ir purškimo laikas

Augalai

Norma, l/ha

Purškimo laikas

Karencijos laikotarpis

Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai

1,0–1,2

BBCH 20–40 (nuo krūmijimosi pradžios iki vamzdelėjimo pradžios tarpsnio)

Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos

0,8–1,0

BBCH 20–40 (nuo krūmijimosi pradžios iki vamzdelėjimo pradžios tarpsnio)

Vejos/ganyklos šienui/silosui ruošti, žolių sėkliniai pasėliai

1,5–1,8

BBCH 20–40 (nuo krūmijimosi pradžios iki vamzdelėjimo pradžios tarpsnio)

14 dienų

Pastaba: gyvulius ganyti ir šienauti galima ne anksčiau kaip 14 dienų po purškimo.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100–300 l/ha.

Sėjomaina

Esant įprastai sėjomainai, laukuose, purkštuose Cleave, gali būti auginami visi žemės ūkio augalai be apribojimų. Pavasarį, dėl kokių nors priežasčių augalams žuvus, kurie buvo purkšti Cleave, tame pačiame lauke gali būti auginami tik javai, kukurūzai ir svidrės.

Maišymas

Cleave rekomenduojama maišyti su kitais tose kultūrose registruotais herbicidais veikimo spektrui praplėsti. Informacijos apie Cleave maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Cleave sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos, neturinčios kryžminio atsparumo, pagal HRAC sistemą priklausančios B (florasulamas) ir O (fluroksipiras) grupėms. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Ilgai naudojant to paties veikimo būdo herbicidus, ypač sumažintomis normomis, gali išsivystyti piktžolių atsparumas.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis rekomendacijų: taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą; naudokite pilną rekomenduojamą herbicido normą ir nurodytu laiku; neviršykite maksimalaus purškimų skaičiaus per sezoną – 1. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas purškimas herbicidu, naudokite kitokio veikimo pobūdžio produktą, priklausantį kitoms atsparumo grupėms pagal HRAC sistemą.

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 5 l

Panašūs produktai

Fusilade Forte 150 EC

Fusilade Forte 150 EC

Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles...

Belvedere Extra

Belvedere Extra

Selektyvus kontaktinio ir dirvinio veikimo herbicidas, skirtas dviskilčių ir kai kurių...

Avoxa

Avoxa

Avoxa – sisteminio veikimo herbicidas, priklausantis fenilpirazolinų ir triazolpirimidino...

Elumis

Elumis

Elumis 105 OD - plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vienaskiltėms ir dviskiltėms...