Ergon

Susisiekite su specialistais

Ergon

ERGON  – sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, vasariniuose kviečiuose ir vasariniuose miežiuose. Herbicidas skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos. Metsulfuron - metilas 68 g/kg + tifensulfuron-metilas 682 g/k.

Pavidalas. Vandenyje tirpios granulės.

Registruotos normos ir naudojimo laikas:

ERGON – sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose (išskyrus kietuosius kviečius), vasariniuose kviečiuose ir vasariniuose miežiuose. Herbicidas geriausiai veikia, kai piktžolės yra mažos ir aktyviai auga. Didesnės piktžolės yra mažiau jautrios, todėl labai svarbu purškimo metu atsižvelgti į kiekvienos piktžolių rūšies dydį. Herbicido efektyvumas gali sumažėti jei purškimo metu yra sausa.  

Naudojimo norma. Purkšti 15 g/ha herbicido žieminiuose kviečiuose ir 10 g/ha vasariniuose kviečiuose ir miežiuose su paviršiaus aktyviąją medžiaga.

Purškimo laikas. Žieminiai kviečiai ERGON purškiami nuo krūmijimosi iki antrojo bamblio tarpsnio(BBCH 21-31).   Vasariniai kviečiai ir vasariniai miežiai  ERGON purškiami, kai augalai turi tris lapelius   iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 13-31).

Dirvožemis. ERGON gali būti naudojamas visuose dirvožemio tipuose. Herbicido efektyvumas gali sumažėti, kai purškimo metu yra sausa.

Piktžolės Purškimo laikas
iki 2 tikrųjų lapelių iki 6 tikrųjų lapelių
Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus) xxx xxx
Dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum) xxx xxx
Daržinė žliūgė (Stelaria media) xxx xxx
Kibusis lipikas (Galium aparine) * xx Xx
Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum) xxx xxx
Baltoji balanda (Chenopodium album) xxx xxx
Dirvinė veronika (Veronica arvensis) xx x
Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis) xxx xx
Dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit) xxx xxx
Rūgtis takažolė (Polygonum aviculare) xxx xxx
Bekvapis šunramunis (Tripleurospremum perforatum) xxx xxx
Dirvinė našlaitė (Viola arvensis) xx xx
Aguona birulė (Papaver rhoes) xx xx
Dėmėtasis rūgtis (Polygonum persicaria) xxx xxx
Trikertė žvaginė ( Capsella-bursa pastoris) x x
Rapsų pabiros (Volunteer Rape) xxx xxx

xxx – jautrios, xx – vidutiniškai jautrios, x – atsparios piktžolės. 

* ERGON naikina kibiuosius lipikus visose augimo tarpsniuose, tačiau jie gali atželti.   

Piktžolių atsparumas. ERGON atsparumas gali išsivystyti šluotelinėms kochijoms (Kochia scoparia), aguonoms birulėms (Papaver rhoeas) ir daržinėms žliūgėms (Stellaria media).  Kai to paties veikimo būdo herbicidai naudojami keletą metų tame pačiame lauke, gali atsirasti atsparios piktžolių rūšys. Jos gali daugintis ir pradėti dominuoti pasėlyje. Atsparios piktžolės yra tos, kurios nesunaikinamos, teisingai naudojant herbicidą rekomenduojamomis normomis. Piktžolių atsparumo galima išvengti ERGON kaitaliojant  arba naudojant mišiniuose su tinkamais tam tikslui kito veikimo būdo herbicidais.   

Tirpalo kiekis ir purškimas. Purškiant ERGON naudoti 100 - 200 l/ha tirpalo. Naudoti įprastinius purkštuvus, slėgis purškimo metu 2-3 barai. Purkšti vidutinio dydžio purkštukais. Kai pasėlis yra tankus ir piktžolės gausiai išplitusios naudoti 400 l/ha tirpalo. Purškiant ERGON vengti purškimo sudvigubinimo. 

Apribojimai: Nenaudoti ERGON daugiau kaip vieną kartą per sezoną. Nenaudoti ERGON, jei augalai yra streso būsenoje nuo sausros, užmirkimo, žemų temperatūrų, pažeisti ligų ar kenkėjų, trąšų trūkumo ar kitų faktorių, kurie įtakoja augalų augimą. Nenaudoti ERGON javuose su varpinių žolių, dobilų ar kitų ankštinių augalų įsėliu bei kituose plačialapiuose augaluose. Naudojant mišiniuose vengti purškimų sudvigubinimo.  Vengti purškiamo tirpalo užnešimo ant šalia augančių plačialapių augalų, taip pat patekimo į tvenkinius ar griovius.  Plaunant purkštuvus laikytis vietinių reikalavimų.  Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

Įtaka po to auginamiems augalams. Jei po ERGON purškimo pasėlis žuvo, galima atsėti tiktai kviečius. Prieš sėją dirva turi būti suarta ir sukultivuota mažiausiai 15 cm gyliu. Herbicidu nupurkštose dirvose tais pačiais metais galima sėti tiktai javus, rapsus, pupas arba varpines žoles. 

Tirpalo ruošimas. Prieš ruošiant tirpalą įsitikinkite, kad purkštuvas yra švarus. Naudojant ERGON mišiniuose su kitais herbicidais, visada pilkite ERGON į purkštuvo talpą pirmiausia. ERGON gerai maišosi su vandeniu, tačiau ruošiant tirpalą reikia laikytis šios procedūros: ketvirtadalį purkštuvo talpos pripildyti vandeniu, įjungti maišyklę ir supilti reikiamą ERGON kiekį tiesiai į purkštuvą. Maišant užpildyti purkštuvą vandeniu. Maišyklė turi būti įjungta ir purškimo metu .     Suderinamumas Dėl herbicido naudojimo mišiniuose kreipkitės į platintoją. 

DĖMESIO! Vengti purškiamo tirpalo užnešimo ant šalia augančių plačialapių augalų, taip pat patekimo į paviršinio vandens telkinius, griovius arba ant plotų skirtų kitų augalų auginimui. Išplovus purkštuvą paplavos negali patekti į dirvą, kurioje auga arba numatoma auginti kitus augalus nei javus.  Prastai išplovus purkštuvą arba plovimui naudojant nepakankamą vandens kiekį gali būti nepilnai išplautos herbicido liekanos. Toliau naudojant purkštuvą gali būti pažeisti po to purškiami kiti nei javai augalai.


SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA


Tara: 0,12 kg

Panašūs produktai

Lontrel® 72 SG

Lontrel® 72 SG

Selektyvus piridinų klasės herbicidas, naudojamas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti...

2,4-D Nufarm

2,4-D Nufarm

Atrankinio sisteminio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms vienametėms ir kai kurioms...

Samson Max 6 OD

Samson Max 6 OD

Plataus veikimo spektro herbicidas, naudojamas vienamečių vienskilčių ir dviskilčių piktžolių...

Nufarm MCPA

Nufarm MCPA

Selektyvaus veikimo fenoksiherbicidų klasės sisteminis herbicidas, skirtas vienametėms ir kai...